ANKARA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE MECLİSLERİ

Kent konseyleri mevzuatı ve katılımcı demokrasi ruhunun bir gereği olarak, kent konseylerinin mutfağı ya da düşünce ve katılımcı kültür üretim merkezi olarak çalışma grupları ve meclisler ortaya çıkmıştır. Meclis ve çalışma gruplarının Türkiye’de daha önceki Yerel Gündem 21 deneyiminden ve yerel düzeydeki farklı katılımcı yaklaşımlardan faydalanarak tanımlandığı söylenebilir. Ancak, kent konseyleri mevzuatının oluşturulduğu yaklaşık on beş yıllık zaman dilimi içerisinde çalışma grupları ve meclislerin tanımlanması ve pratiklerinin oluşturulması adına çok fazla belirginleşme olduğu söylenemez. Yine de Türkiye’nin farklı bölgelerinde, kent konseyleri altında oluşturulan meclis ve çalışma gruplarının yerel dinamikleri yansıtan bazı özelliklerle ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin Trakya’da çalışma gruplarının ve meclislerin çevre mücadelelerinde önemli bir yeri olduğu, Çanakkale gibi örneklerde planlama ve katılımcı bütçeleme konularında önemli deneyimlerin oluştuğu, İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplumsal cinsiyet ve kültürel farklılıkların öne çıktığı ve neredeyse her yerleşimde çalışma gruplarının ve meclislerin deneyimlerinin farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılaşmada, yereldeki sorunların kent konseyleri yürütmesi ve belediyeler ile birlikte nasıl ele alınacağı, mevcut katılımcılık kültürü, ele alınacak konulara ilişkin yerel bilgi birikimi ve kent konseyini oluşturan sivil toplum unsurlarının konseydeki konuları gibi unsurlar etkili olabilmektedir.

 

Daha önce sürdürülebilir bir kent konseyi deneyimi oluşamamış Ankara gibi kentlerde, kent konseyleri tanınmadığı gibi, farklı tematik ve kentsel sorun alanlarında çalışma gruplarının ve meclislerin nasıl oluşacağı ve katkıda bulunacağı önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır. Hangi konularda çalışma gruplarının oluşacağı, meclislerin oluşum süreçleri gibi konulardaki bilgi ve deneyim eksiklikleri, katılımcı süreçlerin ilkelerine uygun yeniliklerin yapılmasını ve sonuçlarının izlenmesini gerektirmektedir. Ankara Kent Konseyi sürecinde de çalışma gruplarının ve meclislerin oluşumunda benzer bir süreç izlenmiştir. İlk genel kuruldan itibaren, meclislerin ve çalışma gruplarının oluşumunda konsey üyelerinin katılım ve geri bildirimleri temeline dayalı bir yaklaşım izlenmeye çalışılmıştır. Çünkü, yaklaşık yirmi beş yıllık bir yerel siyasal kutuplaşma ve çatışma döneminin ardından, katılımcı davranış biçimleri, kollektif eylemlilik, birlikte düşünme ve üretme pratikleri konularında çok ciddi eksiklikleri bulunan Başkent Ankara’da, kurulacak yapıların mevcut siyasi ve bürokratik aygıtların doğrudan uzantısı halinde kurulmaları durumunda kent konseyinin kuruluş ilkelerine uygun olmayacak bir çalışma ya da çalışmama sürecine gireceği öngörülmekteydi. Özellikle seçilen kent konseyi başkan ve yürütme kurulunun bu konularda önemli çekinceleri bulunmaktaydı. Bu sebeple kent konseyi çalışma gruplarının oluşumunda üye katılımı, meclislerin oluşumunda da kentsel süreçlere katkı esas alındı. Bu amaçla ilk genel kuruldan itibaren, kent konseyi üyelerinin hangi meclislerin ve çalışma gruplarının kurulması gerektiği konusunda fikirleri alındı, bunlardan hangilerinde yer almak istedikleri konusunda da hazırlanmış formlarla görüşleri toplanarak süreçler yürütüldü.

 

Ankara Kent Konseyinin ilk genel kurulunu yaptığı 29 Haziran 2019 sonrasında öncelikle kadın ve gençlik meclisleri için yoğun görüşmeler yapılmıştır. Kent konseyleri mevzuatının adlarını müstakil olarak saydığı bu iki meclisin oluşumu önemli görülmüştür. Ancak, bu iki meclisle ilgilenen sivil toplum unsurlarının ağırlıklı olarak temalarında yer alan kadın ve gençlik kavramlarından çok, Ankara ölçeğinde kurulacak bu yapıların olası siyasi ve kurumsal etkileri ile ilgilenmekte oldukları görülünce, öncelikle bu konuda bir öğrenme sürecine ihtiyaç olduğu düşünülerek bu iki meclisin kurulma sürecinin zamana bırakılması kararı alınmıştır. Öncelikle, Ankara’nın kent konseyi kavramını kavraması, daha sonra da bu önemli iki meclisin kurulması hedeflenmiştir. Nitekim, geçirilen bir üç yılın ardından kent konseyi kavramının anlamına ilişkin farkındalığın da artmasıyla birlikte artık kadın ve gençlik meclislerinin kurulması için gerekli mesafelerin alınabileceği düşünülmüştür. Bunda 29 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen 3. Genel Kurulda oy birliği ile onaylanan yönergede yapılan tanımların da katkısı olacağı değerlendirilmiştir. Ancak, gerek pandemi sürecinin yarattığı zorluklar, gerekse mevcut çalışma grupları ve meclislerin Ankara ili ölçeğinde yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar sebebiyle bu gerçekleştirilememiştir. Bu süreçler için öğretici bir başlangıç olması adına, kapsayıcı ve katılımcı bir gençlik meclisi oluşumu için bir gençlik meclisi çalışma grubu 2020 sonunda oluşturulmuş, bu çalışma grubu yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma sürecinin sonunda 2022 başında genel kurulunu yaparak meclise dönüşmüştür. Benzer koşulların oluşması halinde kadın meclisi için de çalışmaların başlatılması hedeflenmektedir.

 

İlginç bir şekilde, Ankara Kent Konseyinin açık kapı yaklaşımı ile başvuruda bulunan tüm sivil toplum unsurlarını kabul etmesi yoluyla meclisler açısında daha farklı bir yaklaşım izlenme olanağı doğmuştur. Bu konuda iki önemli örnek bulunmaktadır. Örneklerin ilki Bisiklet Meclisidir. Ankara Kent Konseyinin kurulma süreci ile eş zamanlı olarak bir araya gelen Ankara’daki bisiklet dernekleri ve üniversite bisiklet kulüplerinin oluşturduğu ABİDOSD Derneği üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bisiklet ile ilgili proje ve uygulamalarında ve kent konseyinin kuruluş süreçlerindeki katkıları ile dikkatleri çekmiştir. Bu samimi çaba, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Dernek ve bileşenlerine kent konseyi çatısı altında bir bisiklet meclisi kurma önerisini götürmesinin yolunu açmıştır. Sonuçta, resmi olarak genel kurulda da onaylanan bir kararla Türkiye’de belki bir ilk olan “Bisiklet Meclisi” kurulmuştur. Kurulduktan sonra bisiklet meclisi kendi yönergesini, üyelerini ve çalışma ilkelerini belirlemiş, çalışma gruplarını oluşturarak Ankara’da bisiklet konusundaki gelişmeleri etkin bir şekilde izlemeye başlamıştır. İkinci örnek de Kale Çalışmaları Meclisidir. Ankara Kent Konseyi kurulduktan sonra Ankara Kalesinde, esnaf, akademisyenler, turizmciler, yerel yönetim temsilcileri ve halkın katılımıyla geniş bir toplantı düzenlemiştir. Uzun yıllardır, özellikle Sn. Şevket Bülent Yahniciler’in önemli katkıları ile bir araya gelen ve Kale ile ilgili çalışmalar yapan yaklaşık yüz kırk üyeli bu topluluk da Ankara Kent Konseyinin bir meclisi olmayı kabul etmiştir. Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi ve bu anlamda bir ilk olarak adlandırılabilir. Bu meclis, tarihi dokudaki çalışmaların izlenmesinde, tarihi dokunun sosyal ve kültürel faaliyetlerle öne çıkarılmasında önemli katkılarda bulunmaktadır.

 

Üç yıllık sürede Ankara Kent Konseyinin bütünüyle tüm aşamalarında katkıda bulunarak oluşturduğu ilk meclis ise “Engelli Meclisi” olmuştur. Engelli Meclisinin kuruluş süreci bir anlamda kent konseyi için de bir öğrenme süreci olarak tanımlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle kent konseyi üyeleri arasından ilgi bildiriminde bulunanlar ve Ankara’da yer alan kayıtlı ve engelliler konusunda ihtisaslaşmış sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir paydaş analizi yapılarak işe başlanmıştır. Engelli Meclisinin ilk genel kurulunu örgütlemek için bir koordinasyon yapısı oluşturulmuş, genel kurul yaklaşık iki yüz katılımcı ile tamamlanmıştır. Genel kurulda farklı engelli gruplarının ihtiyaçları düşünülerek planlama yapılmış, sonuçta da yine Engelli Meclisinin süreçlerini yerine getirmek amacıyla bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Engelli Meclisi koordinasyon kurulu Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcisi Sn. Ersan Petekkaya’nın özverili katkıları ile çalışmalarını düzenli olarak yürütmektedir. Üçüncü Genel Kurula engellilerle ilgili önemli tavsiye kararları iletmişlerdir. Daha sonra 2021 yılı sonbaharında Engelli Meclisi Genel Kurulu yapılarak meclis başkanı ve yürütme kurulu seçilmiştir. Engelli Meclisi kurumsal olarak geçirdiği bu deneyimi yansıtan bir çalışma olgunluğuna erişmiştir.

 

Çalışma gruplarının oluşturulmasında da yenilikçi bir yaklaşım izlenmiştir. Öncelikle 5 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2. Genel Kurulda tüm üyelere hangi çalışma gruplarında yer almak istediklerine ilişkin formlar dağıtılmış, tercihleri alınmıştır. Üyelerin her birinin mümkün olduğu kadar çalışma gruplarında katkıda bulunmasının önemi aktarılmıştır. Yapılan planlama çalışmalarının sonucunda 2019 Aralık ayı içerisinde bir hafta sonu tüm 17 çalışma grubu eş zamanlı olarak ilk toplantısını yapmıştır. Bu ilk toplantıda, çalışma gruplarından birer sözcü seçmeleri, gruba davet edilecek uzman ve diğer STK’ların belirlenmesi ve bir sonraki toplanma tarihinin tespitinin yapılması rica edilmiştir. Çalışma gruplarının önemli bir kısmı bu şekilde çalışmalarına başlamış ve başarılı bir şekilde devam ettirmektedirler. Çalışma gruplarından “Mimarlık Kültürü ve Planlama”, Ankara’da yer alan 21 Üniversitedeki mimarlık fakültelerinin akademisyenlerinden oluşmakta olup, kent konseyi ile yapılan görüşmeler sonucunda bir çalışma grubu haline gelmiştir. Kent konseyi üç yılını tamamlarken, kurulması kararı alınanlarla birlikte sayıları otuza yaklaşan çalışma grubu bulunmaktadır. Bu çalışma gruplarına dahil olan yaklaşık 3000 gönüllü de kent konseyi ile birlikte hareket etmektedir.

 

Çalışma grupları ve meclislerin şu ana kadarki çalışmalarında, katılımcı düşünce üretme süreci açılarından iletişim, öğrenme ve kapasite geliştirme konularında çalışmalar yapılmaya çalışılmıştır. Kentsel sorunlarla ilgili olarak bir konunun çerçevelenmesi, doğru paydaşlarla etkileşim kurulması, çalışma grubu içi ve dışında etkileşimin nasıl arttırılacağı ve ortaya çıkacak sonuç ürünlerinin niteliği konularında çalışmalar yapılmıştır. Şu ana kadar çalışma grupları kent konseyinin tanıtımı, salgın sürecinde dayanışmanın örgütlenmesi, tarihi alanların korunması stratejilerinin geliştirilesi, su hakkı ve kentsel altyapı gibi pek çok konuda önemli çalışmalar yaparak bu alandaki umudu beslemektedir.

 

Doğal olarak çalışma gruplarının işleyişinde de çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bazı çalışma grupları çok aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürürlerken, bazılarında çalışmaların ilerleyemediği gözlenmektedir. Bunun çeşitli sebepleri olabilmektedir. Konusunun dışında çalışmalar yapma kaygıları, aşırı ya da yetersiz ilgi, çalışma konusunda faaliyet göstermenin zorlukları gibi konular çalışma grupları arasında performans farklılıkları yaratabilmektedir. Bu sebeple Kent Konseyi Yürütme Kurulu sıklıkla çalışma grubu ve meclislerin sözcüleri ile sıkı ilişkiler kurmaya çalışmakta, ortaklık kültürü içerisinde çalışma performanslarına standart getirilmeye çalışılmaktadır. Bunun sonucunda arzu edilen şeyin olduğu ve kent konseyinde çalışma grubu ve meclis odaklı bir çalışma biçiminin oturduğu söylenebilir.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

 

 1. Ankara Araştırmaları Çalışma Grubu

 

Ankara’da hemşehrilik ilişkilerini yaygınlaştırmak, Ankara’nın kent kültürü ve kimliğini daha da anlamlı hale getirmek üzere çalışmalar yapması beklenen Ankara Araştırmaları Çalışma Grubu, yaşamı eşit ve özgür bir şekilde paylaşmayı ve Ankara’mızın örnek kent, örnek başkent olmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda Başkent Ankara’nın kentsel değerlerini, kültürel ve tarihsel unsurlarını ele almakta ve değerlendirmektedir. Bu çalışma grubunun faaliyetleri daha çok Ankara Kent Konseyinin bütünü ve Yürütme Kurulu ile birlikte yürütülmektedir. Özellikle bu konuda Ankara Kent Konseyi yönetimine çok fazla öneri geldiği için bu alandaki çalışmalar ilgili çalışma grupları ile birlikte ortaklaşa yürütülmektedir.

 

 1. Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu

 

Sürdürülebilir çevre anlayışı ilkesi ile kentsel ve doğal yaşam alanlarının, çevrenin ve doğanın korunup gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle her türlü atığın doğal sirkülasyon ortamında bertaraf edilmesini, atıksız ve katkısız yaşam alanları oluşturulmasını amaçlar. Bu amaçla, kırsal ve doğal yaşam alanlarının taşıma canlı yaşam kapasitesinin dikkate alınması, doğal varlıkların ekosisteminde geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapan kent paydaşlarının, doğal çevre ve kültür varlıklarının geliştirilerek geleceğe aktarıldığı bir yaşam anlayışıyla kentin, çevresi ve değerlerini kullanmasını hedeflemektedir. Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu, aynı zamanda kentimizin tüm yaşam alanlarının bölgeye özgü meyve ağaçları, endemik ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki türleri ile donatılmasını, fauna ve florasının korunarak çoğaltılmasını da planlamaktadır. Bu anlamda önemli çalışmalar yapan bu çalışma grubunun “Çevre ve İklim Meclisi”ne dönüşme çalışmaları sürmektedir.

 

“Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bütünleşik bir kentin; yerel, ulusal ve uluslararası iletişim ve diyaloğa açık; ortak iş yapma ve birlikte çalışma kültürüne sahip, ortak aklı öne koyan özerk kent konseyinin Başkent Ankara İklim ve Çevre Meclisi; Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bilimsel kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin desteğiyle, katılımcı ve müzakereci, demokratik hak ve özgürlükler temelinde, kentlilerin ve yerel oluşumların kentin yönetimi, kalkınma, gelişim ve ilerlemesi doğrultusundaki karar süreçlerinde aktif rol almasını sağlayarak; kentsel değerlerini sürdürülebilir gelişme anlayışıyla bütünleştiren ve plânlayan, evrensel değerlerden hareketle katılımcı yerel demokrasi anlayışını benimseyip, benimseten, geleneğindeki toplumsal çoğulculuk ve barış anlayışını geleceğe taşıyan, yerel değerleri geliştiren, bölgesel değerleri destekleyen bir anlayışla, yerelden ulusala ve uluslararası platformlarda söz sahibi olacak kent vizyonunu gerçekleştirebilmek için ortak güç birliği ile çalışır”.

 

ÖMER ŞAN-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Fonlar ve Projeler Çalışma Grubu

 

Kent konseyi bünyesinde yer alan “her şeyi Ankara için” diyen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine fon yaratmak amacıyla kurulan Fonlar ve Projeler Çalışma Grubu bu çatı altında

birbirinden son derece farklı amaçlar için kurulmuş olan sivil toplum örgütleriyle birlikte proje yapmaya ve birlikte bu projeleri yönetmeye çalışmaktadır. Kent için dayanışmaya katkı sunmayı amaçlayan bu grup, çalışma grupları ve meclis üyelerine bu yönde eğitimler vermeye başlamıştır. Özellikle Kent Konseyinin büyümesi ile birlikte artan ortaklık ve proje paydaşlığı teklifleri de bu grubun katkılarıyla yürütülmektedir.

 

 1. Hacı Bayram-Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu

 

“Yüzyıllardır yansıyan, sevgi, hoşgörü, ahlak, vatan sevgisi, ahilik kavramları ile dopdolu ışığı ecdadımızı aydınlatan; Milli Mücadele ve TBMM ‘nin açılışı sırasında Büyük Önder  Mustafa Kemal Atatürk’e de manevi gücü ile destek veren, hatta Ankara’nın başkent olmasına vesile olan Hacı Bayram-ı Veli’nin kültürel mirasının günümüz bilgi ve bakışı ile daha iyi anlaşılmasına  ve yeni nesillere doğru bir dil ile aktarılmasına hizmet etmek amacı ile kurulan Hacı Bayram-Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu onun felsefesi ve düşünüşü ile toplum arasında organik bir bağ kurarak kültürel etkileşimi zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Hacı Bayram-Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu, bu büyük mirasın uluslararası boyutta tanıtılarak Hacı Bayram bölgesinin UNESCO Dünya Mirası asıl listesine girmesi için çalışmalar yaparken, bu kadim kültürü modern çağın gereklilikleri doğrultusunda dijital platformlar, yazılı ve görsel basın, sosyal medya gibi alanlara taşıyarak ve global bilgi havuzuna dahil ederek, ulaşılabilir olma seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu konuyla ilgili sergiler aracılığıyla farkındalık yaratmaktadır”.

 

Pınar Öztürk-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Halk Sağlığı Çalışma Grubu

 

Halk Sağlığı Çalışma Grubu, her şeyden önce temiz hava, içilebilir su, dengeli ve yeterli beslenme, bunlara sahip olmak için herkesin insanca yaşayabileceği güvenceli bir gelir, sağlıklı bir konut, koruyacağımız bir ağaç, yeşil, taş, toprak, börtü-böcek, kısacası çevre/doğa ile ilgili olan Halk Sağlığı Çalışma Grubu hem bireysel hem de toplumsal sağlığı korumak üzere farkındalık çalışmaları yapmaktadır. Kirli hava ve suyun, bin bir çeşit atığın, asfaltın, betonun, işsizliğin, aşsızlığın, bağımlılığın, şiddetin, aşı karşıtlığının, nefretin ve nihayetinde her türlü eşitsizliğin bir halk sağlığı sorunu olduğunu bilenler olarak bunlarla baş edebilmek için her türlü çıkar ve rantın dışında olmak, gönüllü bir çabayla el vermek, katkı sunmak üzere çok farklı meslek grupları ile bir araya gelen bu grup “Ankara Halk Sağlığı Zirvesi” adıyla bir buluşma düzenlemeyi hedeflemektedir. Sivil bir anlayışla “Ankara için iyilik ve sağlık” mottosuyla düzenlenecek olan bu buluşmayı halk sağlığı bakış açısıyla, bilimsel bir yaklaşımla, her türlü görüşe ve öneriye açık olarak kurgulayarak özellikle tanımlanmış somut öneri/projeler aracılığı ile özendirici bir rol üstlenmesini, katılımcı, dayanışmacı bir iyilik ve sağlık hareketi yaratmasını hayal etmektedirler.

 

Yaşadıklarımızdan biliyoruz ki şehirler sağlığımızı bozuyor ve bununla baş edebilmek için her türlü çıkar ve rantın dışında olmak, gönüllü bir çabayla el vermek, katkı sunmak gerekiyor. Kent Konseyi’ni sağlıklı bir Ankara için gönüllü yüreklerin-akılların çıkarsız buluşması ve bu kültürün yaratılmasının adresi olarak kabul ettik. Kirli hava ve suyun, bin bir çeşit atığın, asfaltın, betonun, işsizliğin, aşsızlığın, bağımlılığın, şiddetin, aşı karşıtlığının, nefretin… Nihayetinde her türlü eşitsizliğin bir halk sağlığı sorunu olduğunu bilenler olarak el ele verelim dedik. Henüz yolun çok başında olduğumuzu, sağlığımızın kimselere bırakılamayacak ve hiç kimsenin en ufak bir katkısını dışlamayacak kadar önemli ve acil olduğunu biliyoruz. Hastalıklarla değil hasta olmamak için yapılacaklarla ilgilenenlere, sözüm var diyenlere, hepimize yakışan sağlıklı bir Ankara, Türkiye ve dünyada yaşamak isteyenlere çağrımız daim: İzlemek değil hep birlikte müdahil olmak için sizi de bekliyoruz.

 

Dr. Eriş Bilaloğlu-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu

 

Günümüzde, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi ve tüketiminin çok büyük önem taşıdığı ilkesinden hareketle bir araya gelen İklimlendirme ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu, yenilenebilir, sürdürülebilir, enerjinin korunumu, insan hava su toprak vb. pek çok alanda değerlendirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Ankara halkı için fayda anlamında iyileştirici çalışmaları yapmayı hedefleyen bu grup, en çok fayda sağlanabilen yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, hidro, biyokütle ve de şehrimiz için güneş ışığından elektrik enerjisi elde edilmesine dayalı olan fotovoltaik sistemlere dayalı enerji üretimine yönelik projeler oluşturularak kentimizde uygulanmasına yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Kentimiz için çok faydalı olacak bu projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi için konusunda deneyimli üyelerimiz ile ilk çalışmalara ve proje geliştirme etütlerine başlanmıştır. Bu çalışma grubunun faaliyetleri daha çok Ankara Kent Konseyinin bütünü ve Yürütme Kurulu ile birlikte yürütülmektedir.

 

 1. Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu

 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda Ankara ili Kırsal Kalkınma Çerçevesini oluşturarak; kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması, kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi, kırsal toplumun beşeri  sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlarına ulaşmak için, tüm üye ve bileşenleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Politikalarının oluşturulmasına katkı ve katılım sağlamayı hedefleyen  Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu bu hedefine ulaşmak üzere çalışma plan ve programını oluşturarak faaliyetlerine devam etmektedir.

 

“Günümüzde kırsal alanlarda artan yoksulluk ve yoksunluk, kır kent arasındaki gelişmişlik farkının artması ve kırsal alandaki doğal kaynakların hızla tükenmesi, kırsal alanda farklı politikalar oluşturulması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Kırsal alanlarda birçok sektörün gelişmesine dayanan, kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversite iş birliği ile çok aktörlü bir yönetişimi içeren ekonomik, sosyal, mekânsal ve çevresel sürdürülebilir gelişimini hedefleyen politikalarla ele alınması gerektiği ve kırsal alanlarda hem sektörel hem de mekânsal yaklaşımlarla çözümün sağlanabileceği yönünde görüşler oluşmuştur. Bu kapsamda; Kırsal alanların rekabet edebilirliği, yerel varlığın değerlendirilmesi, kullanılmayan kaynaklardan fayda sağlamayı amaçlayan, kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesi: kırsal turizm, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisi sektörleri hedefleyen, yatırım araçlarını kullanan, aktörlerinin yönetimin her düzeyi: uluslar üstü, ulusal, bölgesel ve yerel, yerel paydaşlar (kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları) olduğu yeni yaklaşımlar oluşmuştur. Ankara Kent Konseyi(AKK) bünyesinde oluşturulan Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu, kırsal kalkınmada oluşan bu yeni yaklaşımlar ve Ankara kırsalının ihtiyaç ve taleplerinin yerel yönetim politikalarına katkısını sağlamak maksadıyla, AKK Yürütme Kurulu tarafından yapılan çağrı ile 19 Ocak tarihinde 2020 ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamış, müteakiben Çalışma Grubu Çalışma Çerçevesini belirlemiş, öncelikli ve odak çalışmalara konusunda bir seri kararlar almıştır”.

 

Kenan Baydar-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Kültür ve Sanat Çalışma Grubu

 

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Mart 1935’te söylediği “Geçen kurultaydan bugüne başardığımız işler; Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal çehresini kesin çizgileriyle ortaya çıkarmıştır. Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dili, güzel sanatlar, bilim ve teknik kurumlarıyla, kadını erkeği her hakta eşit modern Türk Sosyetesi bu son yılların eseridir. Türk Ulusu, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırları ile çevreledikten sonradır ki, onun yüksek kapasitesi ve erdemi uluslararasında tanınır.” sözleri ile ulusa verdiği mesaj; çağdaş medeniyetler seviyesi, temeli kültür olan ve bu temelle şekillenmiş bireylerin oluşturduğu milletlerin erişebileceği bir yerdir. Bu seviyeye ancak kültürel mirasa, kültüre, sanata, akla ve bilime sahip çıkılarak ulaşılabilir. Tarih boyunca birçok devlete başkentlik yapmış sayısız medeniyetin izlerini taşıyan, Cumhuriyetimizin temeli Kuva-yı Milliye ruhu ile başlayan çağdaşlaşma devrimleri ve onunla sembolleşen Başkent Ankara’dır. Kültür ve Sanat Çalışma Grubu,  tüm paydaşlarımızla, bu ilkeler ve değerler ışığında, katılımcı yaklaşım anlayışıyla geçmişin izleri ve değerlerine sahip çıkarak kültür ve sanat ile 24 saat yaşayan Başkent Ankara için çalışmaktadır.

 

“Sanat; sorgulama, araştırma, hayal gücünü kullanma, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, kendini ifade etme, empati kurma becerileri kazandırır. Sosyal problemleri sanat yoluyla ele aldığımızda içinde yaşamak istediğimiz çevreyi daha iyi anlayabilir ve açıklayabiliriz. Bu aynı zamanda topluma karşı sorumluluk duygumuzun artması anlamına da geliyor. Kültür Sanat Çalışma Grubu kentimizin ve kentlilerin hayatını kültür ile zenginleştirmek ve sanatla güzelleştirmek için Kent Konseyi altında kuruldu. Kurulduğu günden beri sanat ve kültür alanında çalışmalar yapan birçok sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek ortak akıl ile kent ve kentli kültürü yaratmak için çalışıyor.  Ankara’mızın sanat kültürü zenginliği ile tercih edilen bir kent olmasını hedefliyoruz, aynı amaç uğrunda çalışan üreten Ankaralıları da Ankara’yı yeniden Kültür ve Sanatın Başkenti olarak tasarlamak için aramıza katılmaya davet ediyoruz”.

 

Mehlika Gider-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu

 

Ankara’da bulunan üniversitelerin çoğunlukla tasarım ve planlama bölümlerinde görev yapmakta olan gönüllü akademisyenler tarafından oluşturulan Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubunda, kısa vadede somut öneriler geliştirilmesi, kritik acil müdahale alanlarının tespit edilmesi, orta vadede sempozyum/paneller düzenlenmesi, yayınlar hazırlanması, bülten çıkarılması ve uzun vadede Ankara Araştırmaları Enstitüsü kurulması,  veri tabanı oluşturulması, kent arşivi ve kent müzesi kurulması gibi bir çok hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için grubu oluşturan akademisyenlerin çalışma alanlarına göre yer alabilecekleri alt başlıklar belirlenmiş ve proje çalışmalarına başlanmış olup aynı zamanda Ankara için uygulanabilir, kalıcı ve yararlı sonuçlara ulaşılabilmesi için, yeni alt çalışma grupları oluşturularak belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Öte yandan çalışma grubu bünyesinde yer alan akademisyenler, Ankara için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya devam etmekte ve bilgi birikimlerini uygulama süreçleriyle buluşturmak üzere gerek duyulan her ortamda bulunmaya ve katkı koymaya çaba göstermektedirler.

 

 1. Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu

 

Ankara’mızın daha yaşanabilir bir kent olmasına katkı sunmak, üreten kesimin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara uygun çözüm önerilerini ilgililere iletmek, ortak akılda buluşmak, sadece kent bilinci ile hareket etmek üzere kurulan Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu, üreticinin daha efektif ve daha verimli çalışmasını için projeler üretmeye devam etmektedir. Tacir ve tüccarın, bürokratik engellere takılmadan çalışması, yoluna çıkan engellerin kaldırılması için gayret eden bu grup sanatıyla, kültürüyle, eğlence hayatı ve sosyal donatıları ile yaşayan bir Ankara hayal etmektedir. Ayrıca, kent planlamasında kentsel ticari işlevlerin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi için de çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışma grubunun faaliyetleri daha çok Ankara Kent Konseyinin bütünü ve Yürütme Kurulu ile birlikte yürütülmektedir.

 

 1. Spor Çalışma Grubu

 

İddiasına ve konumuna yakışır bir Başkent Ankara’da yaşamak hayali ile kurulan Spor Çalışma Grubu, bu hayali gerçekleştirmek için “Sporun da Başkenti Ankara” mottosu ile projeler üretmektedir. Başkentlilik ve spor bilincinin artırılması hedefi ile çalışmalarını sürdüren bu grup konusunda uzman kişi/kurum ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği halindedir.

 

 1. Teknoloji Çalışma Grubu

 

Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, teknopark yönetimleri ve ilgili özel sektör kuruluşlarının katılımı ile oluşan Teknoloji Çalışma Grubu, kentle ilgili fikirlerin hayata geçmesi için faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle Akıllı Şehir ve Teknoloji başlıklarının, şehir yönetimine katkısı ve teknoloji odaklı çalışmalar ile şehir ekosisteminin uygun hale gelmesini hedefleyen bu grup son bir yıl içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok çalışmaya katkıda bulunulmuştur. Bu çalışma grubunun faaliyetleri daha çok Ankara Kent Konseyinin bütünü ve Yürütme Kurulu ile birlikte yürütülmektedir.

 

 1. Turizm Tanıtma Çalışma Grubu

 

Şehrimizin sahip olduğu turistik ve kültürel değerleri öne çıkararak, ortak akıl ve ortak fayda anlayışını ilke edinerek yola çıkan Turizm Tanıtma Çalışma Grubu, siyaset üstü bir hassasiyetle şehrimizin değerlerine sahip çıkan turizm politikaları ve stratejileri üretmek için çalışmaktadır. Mecburiyetten değil keyif ile gelinen bir başkent yaratmak hayaline ulaşmak için çalışmalarını sürdüren bu grup, Başkentimizi dünya başkentleri ile rekabet edecek bir turizm şehri yapmayı hedeflemektedir. Bu çalışma grubunun faaliyetleri daha çok Ankara Kent Konseyinin bütünü ve Yürütme Kurulu ile birlikte yürütülmektedir.

 

 1. Tüketici Hakları Çalışma Grubu

 

Ankara halkına ürün ve hizmet sağlayanların kurum ve işletmeler ile tüketicilerin aynı platformda iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlayan Tüketici Hakları Çalışma Grubu,  Ankaralıların daha sağlıklı, erişilebilir, ucuz ürün (gıda, su, tekstil vb.) ve hizmetlere (ulaşım, doğalgaz vb.) ulaşmaları konusunda çalışmalar yapmakta, bu konuda farkındalık yaratacak etkinlikler ve projeler üretmektedir. Tüketici Hakları Çalışma Grubunun Ankara için hayali, hem tüketiciler hem de üreticiler ve hizmet sağlayıcılar için daha yaşanabilir bir Ankara yaratmaktır.

 

 1. Marka Kent Ankara Çalışma Grubu

 

“Günümüzde kentler; turist çekim merkezleri ve ikametgah tercihi olarak göreceli üstün özellikleri ile kendilerini konumlandırmaya çalışmaktadırlar. Kentler; maddi, bilimsel ve beşeri sermaye için, sürekli rekabet halindedirler. Kentlerin, yatırımcılara, uzmanlara, iş gücüne ve kentin hikayesi ile güzelliklerine hayran kalacak ve bütçesine para sağlayacak turistlere ihtiyaçları vardır. Kentlerin marka değeri; kente yatırım yapmak, kentte yaşamaya başlamak veya kenti ilgi çekici bir yer olarak seçmek için en önemli uyaranlardan birini oluşturmaktadır.

Marka Kent Ankara Çalışma Grubu, ayırt edici yetkinlikleri olan iş insanları ile öğretim üyelerini bir araya getirerek “ortak akıl” bakış açısıyla, Ankara’nın marka değerini arttırmak ve çoklu çekirdek yetenekler oluşturmak için Ankara Kent Konseyi çatısı altında kurulmuştur. Çalışma grubu, sektör paydaşlarının deneyimleri ve farkındalıkları ile üniversite paydaşlarının araştırma becerilerini ve bilgilerini, Ankara’nın marka değerini arttırmak için kullanıp sinerji yaratmayı hedeflemektedir”.

 

Prof. Dr. Feride Bahar IŞIN- Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Sosyal İnovasyon Çalışma Grubu

 

“Sosyal İnovasyonun amacı, toplumsal meselelere daha etkili, verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunarak bu çözümlerin ve yaratılan değerlerin toplumun geneline ulaşmasını sağlamaktır. Sosyal İnovasyon ve girişimcilik bireyler tarafından, devlet tarafından veya bireyler ve devletin iş birliği ile de gerçekleştirilebilir. Önümüzdeki dönemlerde, Ankara’nın toplumsal sorunlarının tespiti ve çözümünde yenilikçi yöntem, araç ve teknolojilerin tasarımı ve yararlanılması konusunda Belediye’nin kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve inovatif projeleri olan vatandaşlarımızı özellikle gençlerimizi de katkı sunmak için teşvik etmek istiyoruz. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için sektörler arası iletişime ve Ankara’da sosyal inovasyon ekosisteminde bulunan paydaşlar arasında etkili iş birliklerin temin edilmesine yerel yönetimin bir parçası olarak öncülük etmek istiyoruz. Ortak akıl ve uzlaşmayla yapılan işlerin sürdürülebilir olduğuna ve iyi yönetişimin de bunu gerektirdiğine inanıyoruz”.

 

Asena Topçubaşı Yavaş-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Başkentin Çocukları Çalışma Grubu

 

“Ülkemizin ve Ankara’mızın geleceği kıymetli çocuklarımızın şehrimizde nasıl yaşamak istediklerini aktif şekilde ifade edip, söz sahibi olacakları bir ortamı sağlamak tüm yetişkinlerin görevidir. Öncelikle çocukların yüksek yararını göz önünde bulundurarak, dil, din, ırk, kültür gibi farklılıkların olmadığı bir ortamda, Cumhuriyet’in temel ilkeleri ile, yerel ve ülke yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuş Başkent’in Çocukları’na tüm çocuklarımız davetlidir”.

 

Mine Gedik-Çalışma Grubu Koordinatörü

 

 

 

 1. Semt Kültürü Çalışma Grubu

 

“Ankara Kent Konseyine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Semt Kültürü Çalışma Grubu, kent konseyinin görev alanlarında özellikle semt kültürünün unsurlarını korumak, geliştirmek ve bu unsurların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla gönüllülük esasıyla çalışan bir yapıdır. Çalışma Grubu, Ankara’nın içerdiği semt kültürleri ve Ankaralı olmaya dair kültürel değerler hakkında fikir alışverişlerinin, bilimsel araştırmaların ve farkındalık artırıcı etkinliklerin, katılımcı ve üretken bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi için çalışır”.

 

Mehmet Ayvaz-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Eğitim Çalışma Grubu

 

“Eğitim geçmişten bugüne, tarihi ve bireysel yaşantıları birbirine bağlayabilecek toplumsal bir hayalin düşlenip gerçeğe dönüştürülmesinde lokomotif görevi görmüştür. Bu anlamda eğitsel faaliyetlerin öneminin farkına varılması, toplumlarda gerçekleşebilecek potansiyelleri açığa çıkarma imkânı yaratmasıyla insanlık için önemli bir eşiktir. Eğitim ve toplumsal dönüşüm/ilerleme arasında bir ilişki söz konusudur. Fakat bu ilişkinin olumlu çıktıları olan bir süreç haline getirilebilmesi, eğitimden etkilenen paydaşların yaşama dünyasında var olan koşulların geçerli ve güvenilir bilgi kaynaklarınca ele alınması ve iyileştirilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda yerel yönetimin ortaya koyabileceği katkıların zenginleştirilmesi için güçlü bir sivil toplum alanının var olması ve kurumsallaşabilmesi gereklidir. Bizler demokratik ilkeler çerçevesinde, Ankara’da eğitim ile ilgili faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerden etkilenen tüm birey, kurum ve kuruluşların bir araya gelip ortak bir akıl ile hareket etmesini ve eğitime dair çözümler ortaya koymasını desteklemeyi hedeflemekteyiz. Böylelikle amacımız, şehrimizin eğitim sorunlarına ve eğitim alanındaki eksikliklerine yönelik yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesine, bu çözümleri disiplinler arası ve yapıcı bir yaklaşımla ele alarak geniş çevrelerle birlikte ortak çalışmalar yapılmasına katkı sağlamaktır”.

 

Halil Han Aktaş-Çalışma Grubu E. Sözcüsü

 

 1. Yıllar Çalışma Grubu

 

“Ağaç Kökünün Üstünde Yükselir, atasözünde belirtildiği üzere milletimizin kökleri de şanlı tarihidir. Ankara Kent Konseyi olarak tarihimize sahip çıkmak ve onu gelecek kuşaklara doğru aktarmak çabası içindeyiz. Yakın tarihimizin en şanlı sayfaları arasında yer alan Türk İstiklal Harbi’nin geçtiği alanlar bizim toplumsal hafızamızın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle; 100 yıl önce ‘’YA İSTİKLAL YA ÖLÜM’’ parolasıyla başlatılan Türk İstiklal Savaş’ının yönetildiği yer olan Ankara’dan, tüm 100. Yıl etkinliklerine destek olmak ve Ankara’da yapılacak anma ve etkinliklerde ise aktif görev almak üzere Ankara Kent Konseyi Bünyesinde 100. Yıllar Çalışma Grubu oluşturulmuştur.”

 

Kadim Koç-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Medya Çalışma Grubu

 

“Toplumsal yaşamın başlaması ve bu yaşama adapte olan insanların haber alma ihtiyacını gideren medya yapıları, önce toplumlar tarafından benimsenmiş, zamanla toplumsal yaşam üzerinde etkinliğini artırmıştır. Bu etki çoğu zaman ulaştırılan haberlerle toplumun yönlendirilmesi şeklinde görülmektedir. Ayrıca medyanın toplumu; kültürel, sosyal, idari vb. alanlarda etkilediği, topluma yön verdiği bilinmektedir. Görsel ve işitsel temalarla bilgiyi insanlara aktaran medya, günümüzde en önemli iletişim araçlardan biri haline gelmiştir. Ankara’daki basın-yayın organları, medya STK’ları ve üniversitelerin iletişim fakülteleri ile işbirliği yaparak, Ankara’ya en yüksek katkıyı sağlayabilmek için gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel, sosyal medya ve web siteleri gibi dijital medya araçlarını kullanarak, Medya’da değerlerimizin en uygun ve en gerçek şekilde geniş kitlelere ulaştırılmasına, doğru algılanmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı, yürütmeyi ve takip etmeyi hedeflemektedir.”

 

Şakir Gürel-Çalışma Grubu Sözcüsü

 

 1. Kent Estetiği Çalışma Grubu

 

“Kent Estetiği Grubu, Devletimizin başkentine yakışır kentsel değerlerin oluşturulması için gerekli kültürel, sanatsal ve estetik birikimin, çevreye ve doğaya saygılı bir felsefenin yaygınlaştırılması suretiyle, Ankara’mıza kazandırılması için çalışmaktadır.”

 

Faruk Küçük-Çalışma Grubu Sözcüsü

 1. Afet Yönetimi Çalışma Grubu

 

Ankara Kent Konseyi yakın zamanda Türkiye’nin yüzleşmek durumunda kaldığı deprem, sel ve yangın gibi çeşitli afetler karşısında diğer kent konseyleriyle dayanışma sürecini örgütlemenin yanı sıra bu konudaki uzmanlık birikimini bir araya getirebilmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturmuştur. Konusunun uzmanı akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan bu grup, Ankara ve yakın çevresindeki yurttaşların afet algısının belirlenmesi, afetlerde gönüllülüğün sistematik olarak geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

 

 1. Göç Çalışma Grubu

 

Uluslararası göç hareketleri günümüz kentlerinin başa çıkması gereken en önemli sorun alanlarının başında gelmektedir. İklimden teröre, savaş tehdidinden ekonomik bunalıma kadar pek çok sebeple insanlar farklı ülkelere göç etmekte, göç sırasında ve sonrasında da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Göçmen nüfus bir yandan nüfusu yaşlanan ve iş gücü sorunları yaşayan toplumlar için önemli potansiyellere işaret ederken, diğer yandan da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi toplumsal sorunları da tetiklemektedir. Bu genel durum dikkate alınarak Başkent Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi öncülüğünde oluşturulan bu çalışma grubunda göç ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışması ve göçmen nüfusun sorunlarını ele alması öngörülmüştür.

 

 1. Hayvan Hakları Çalışma Grubu

 

AKK Hayvan Hakları Çalışma Grubu 2020 haziran ayında alınan yürütme kurulu kararıyla kurulmuştur. 22 dernek, 12 şahsi katılım ile 34 kişilik hayvan severden oluşan grup; toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini için kamuoyunu bilinçlendirmek, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların öncelikle yaşam hakları ile refahlarını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, doğal hayatından uzaklaşmış yahut uzaklaştırılmış hayvanları korumak ve bu hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak, yardıma muhtaç hayvanların bakım ile tedavilerini sağlamak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek ve aynı dünyayı paylaşan hayvanlar ile insanlar arasındaki bütünlük bilincini topluma kazandırmak hedefleri doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

MECLİSLER

 

ANKARA KALESİ ÇALIŞMALARI MECLİSİ

 

“Kadim Ankara, binlerce, yüzlerce yıl geriden getirdiği tarihi varlıkları ve mekanlarının yanı sıra cumhuriyet ilk yılları yapılarıyla da önemi ve değeri gitgide anlaşılan ve artan bir şehir olarak kültürün, sanatın ve turizmin hizmetindeki varlığını sürdürmektedir. Ankara kalesi bir tarih, kültür ve turizm değeri olarak birçok ülkenin, birçok şehrin arayıp da bulamadığı; gıpta ile bakıp sahip olmak isteyip de olamadığı büyük bir zenginliğin adıdır. Ülke olarak Türkiye ve şehir olarak da Ankara, böylesi zengin bir mirasın sahibi olmakla ancak ve ancak övünmeli, bunun kıymetini bilmelidir. Ankara kalesi tarihten getirdiği evler, mekanlar, hanlar, meslekler, kültürel değerler ile çok çok büyük bir zenginliği bize sunmaktadır. Bu zenginliğin farkında olmak, değerini bilmek ve ona göre davranıyor olmak (sadece mekan olarak kale için değil, yukarıda saydığımız bütün kadim şehir için) her Ankaralının olduğu kadar bütün milletimiz için de bir görev teşkil etmelidir. Ankara kent konseyinin yeni yapılanması sonrasında da, Ankara Kent Konseyi Ankara Çalışmaları Meclisi olarak bu gayretlerimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki, tarihin, kültürün, geçmişin izleriyle parlayan bir yıldız olan kale ve kadim Ankara geleceğin de turizm yıldızı olacaktır.”

 

Şevket Bülend Yahnici-Meclis Sözcüsü

 

BİSİKLET MECLİSİ

 

“Bisiklet Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur. Bisiklet Meclisi; kent içinde yaşayan bisikletlilerin din, dil, ırk, cinsiyet, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımını sağlamayı amaçlar. Bisiklet Meclisi olarak Ankara’mız Bisikletli Ulaşıma Layıktır diyor ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bisiklete Yol Ver sloganıyla hemşerilerimizi bisiklete binmeye ve meclisimize katılmaya davet ediyoruz.”

 

Kadir İspirli-Meclis Sözcüsü

 

ENGELLİ MECLİSİ

 

“Engelli Meclisi; “Engelsiz Bir Yaşam İçin Hayal Kurdum“ mottosu ile engelli bireylerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm sosyal ve ekonomik haklara sahip olma bakımından başlangıçta pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği düşüncesiyle yola çıkan Engelli Meclisi sosyal politika ve sosyal hizmetlerdeki yeni kurumsal yapılanmalar göz önüne alınarak, yasal uygulamaların etkinliğinin arttırılabilmesini sağlamak üzere yeniden gözden geçirilmesi ve bütün bir hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Engellilere yönelik olarak samimi adımlar atılması, onlarla birlikte projeler üretilmesi ve onları sosyal hayatın içine dahil edilmesi için projeler üreten Engelli Meclisi, en küçük alandan en büyüğüne kadar tüm mecralarda onlarla birlikte olduğumuz mesajını vererek çalışmalarına devam etmektedir.”

 

Ersan Petekkaya-Meclis Sözcüsü

 

 

GENÇLİK MECLİSİ

 

“Toplumsal gelişim evreleri çağlar boyunca belli dinamikler etrafında sürmüştür. 21.yy’ın gelişim dinamiği ise “gençlik ve sürdürülebilirlik” tir. Toplumun sürdürülebilir olması yaşamın sürdürülebilir olmasıdır. Bu bağlamda toplumsal dinamiklerin istenilen düzeyde gerçekleşmesi için gençlerin yaşamın her alanında aktif olması gerekmektedir. “Gençler Geleceğimizdir” söylemi, gençleri yaşamın dışında bir yerde konumlandırarak aktif katılımın önüne geçmektedir. Gençlik Meclisi, “yarınlarımız için bugün sorumluluk alma” ilkesi çerçevesinde başkent Ankara’nın her noktasında ve her alanında inisiyatif almaktadır. Siyaset üstü bir perspektif geliştirerek farklılıkların bir arada işlevsel boyutları ön plana çıkarmıştır. Başkent Ankara’nın gençlikle yükseleceğine olan inancımız, kutuplaşmanın arttığı dönemlerde bizleri bir arada hepimiz için sorumluluk üstlenmeye davet etmektedir. Ankara nüfusunun yaklaşık %20’lik kesimini oluşturan gençlerin bir arada Ankara’ya dair geliştirecek politikalarda rol alma, gençlerin sosyo-ekonomik düzeylerinde iyileştirmeleri geliştirmek amacıyla farklı disiplinlerden farklı kültürlerden gençlerin bir arada bulunması ile kurulmuştur. Katılımcılığın en yüksek boyutlarını temsil etmek ve “genç dostu Ankara” şiarıyla ortak akıl vurgusunu ön plana çıkarmaktadır. Gençlik Meclisi gençlerin bilgi ve becerilerinin yanında gelecekten beklentileri ile faaliyetler yürütmektedir”.

 

Halil Ecer-Meclis Sözcüsü