Başkent Gençlik Meclisi Genel Kurulu

Ankara Kent Konseyi, mevzuatta belirtilen meclis ve çalışma gruplarının oluşumunu sivil toplum kuruluşlarına benzer bir süreç yürütmektedir. Öncelikle kente değer üreten meclis ve çalışma gruplarının oluşumlarını oluşturdukları etki bakımından aşama aşama ilerleme kaydedilmektedir. Kent Konseyi bünyesinde kurulması yönünde bir talep olan çalışma grupları, katılımcılığın en üst seviyede olduğu bir süreçten geçmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gençlerin talepleri doğrultusunda talep edilen gençlik meclisinin oluşumu da bu sürecin içerisinde gerçekleşti. İlk etapta gençlik çalışma grubu etrafında bir araya gelen gençler yaklaşık bir buçuk yıl boyunca düzenli faaliyet yürüterek Ankara’da yaşayan 15-30 yaş arasındaki gençlerin tamamına açık bir platform olarak inşa sürecine başladı. Gençlik çalışma grubu sadece etkinlik odaklı değil gençlik politikaları üreterek gerek yerel idarenin gerek merkezi idarenin gençlik alanında üretecekleri politikaları yakından izleyerek gençlerin politika yapım süreçlerine dahil olmasını sağladı.

Başkent Gençlik Meclisi Sürecine Giderken
Ankara Kent Konseyi bünyesinde gençlik çalışma grubu olarak faaliyetler gösteren gençler, 500 paydaşa ulaşınca aşamalı olarak meclis olma yolunda daha kapsamlı ve büyük etkinliklere imza atmaya başladı. İlk etapta nasıl bir gençlik meclisi sorusuna cevap bulabilmek için gençler bir araya gelerek mevcut gençlik meclisleri yapısının Türkiye’de ve dünyada nasıl işlediği üzerine fikir buluşmaları gerçekleştirildi. Üst düzey genç katılımcılığının belirlenmesinde gençlik meclisi paydaşı kimdir sorusuna yanıtlar aranıldı. İncelenen örneklerin bazısında belirtilen yaş aralığındaki gençlerin bireysel katılımı mevcut iken bazılarında ise kurum ve kuruluşların genç temsilcileri ile oluşturulmuş yapılar ön plana çıkmaktaydı. Sadece bir kurum/kuruluşun genç temsilcilerinden oluşan gençlik meclislerinin katılımcılık boyutunda eksiklikleri görülmektedir. Bu bağlamda Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin kentte yaşayan her gencin sürece dahil olabileceği bir mekanizmanın inşa edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ankara Kent Konseyi Gençlik Çalışma Grubu gençlerle bir araya gelerek teorik ve pratik çalışmalar sonucunda kurulacak gençlik meclisinin Ankara’da yaşayan 15-50 yaş aralığındaki tüm gençlerin dahil olması yönünde kararlar aldı.

Gençlerin En Üst Düzeyde Katılımı
Gençler, eleştirel düşünce pratiğinin işleyebilmesi adına çalışma grubu içerisinde denge-denetleme mekanizmaları kurarak alınacak her kararın demokratik ve katılımcı bir şekilde alınmasını sağladı. Diğer gençlik meclislerinin aksine emek temelli gönüllü katılımı yaklaşımı gerçekleştirildi. Gençlik çalışma grubu içerisinde en çok emek verenin sürece en çok dahil olabildiği bir mekanizmanın inşa edilmesi ile birlikte gençlik ekseninde gençlerin katılımı yoğunlaştı. Gençlik forumları ve gençlik çalıştayı yapılarak Ankara’da gençlerin mevcut durum analizleri yapıldı. Çalıştay yönetici özetinin yerel idare yönetimine aktarılmasıyla birlikte meclis oluşum sürecine girildi. Ankara Kent Konseyi yönetimi ile yapılan toplantılar neticesinde 30 Ocak 2022 tarihinde Gençlik Meclisi Genel Kurulunun yapılması kararı alındı.

Gençliğin Genel Kurul Süreci

Gençlik çalışma grubu olarak başlanılan süreç üzerinden geçen 18 aylık süre zarfında gençlerin kent konseyi felsefesini sahiplenmesi ile birlikte ortak akıl yaklaşımının kurumsallaşmasını yönelik çalışmalar yapıldı. Gençlik Meclisi Genel Kurulunun gençler tarafından bütün sürecin yürütülmesi ve bu sürecin katılımcılığın üst düzeyde gerçekleşmesine olanak sağladı. Katılımcılığı şeffaf bir biçimde icra edilmesi için genel kurul tarihinden 20 gün önce hem Ankara Büyükşehir Belediyesi basınında hem Kent Konseyinin duyuru portallarında hem de gençlik çalışma grubunun sosyal medya ve ağ gruplarında ilan edilerek tüm gençler davet edildi. Genel kurul sürecinin işleyişi ve yöntemini belirlemek için yine gençler bir araya gelerek fikir atölyeleri yürütüldü. Sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından Ankara’daki gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütleri ile temasa geçilerek tüm kesimlerin sürece dahiliyeti sağlandı. Ankara’nın 25 ilçesinin tamamı ile iletişime geçilerek ilçe kent konseyleri varsa gençlik oluşumlarından bir kadın bir erkek olmak üzere temsilciler davet edildi. Kent konseyi bulunmayan ilçelerde mevcut belediyelerdeki gençlik oluşumlarından bir kadın bir erkek temsilciler davet edildi. Gençlik meclislerinde hem kurumsal temsilciler hem de bireysel katılımı sağlamak adına gençlik alanında çalışan sivil toplum ve diğer kurumlardan danışma kuruluna alınmak üzere temsilciler davet edildi.

Gençlerin Gençler İle Oluşturduğu Meclis Yönetimi

Genel kurulda oluşacak meclisin yönetimine kimlerin dahil olacağı sorusu isteyen tüm gençler şeklinde cevaplandı. Bu amaçla genel kurul duyurusunun yapılması ile birlikte gençlik çalışmalarında ve gençlik politika üretiminde istekli olan gençler genel kurul sürecini yürüterek şeffaf bir genel kurul sürecine gidildi. Bunun yanında gençlik politikalarının hayata geçebilmesi için gerekli olan siyasi iradenin sürece dahil edilmesi için tüm siyasi partilerin gençlik yapılanmalarına davetler gönderilerek ideolojik, inanç ve farklılık ayrımının yapılmadan gençler için gençlerin rol aldığı bir süreç başlatılmış oldu. Bazı siyasi partiler sürece dahil olmak için istekli olurken bazıları süreci çok önemsemedi. En nihayetinde mevcut şartlarda olabilecek en demokratik katılım süreci inşa edildi.

Ve Başkent Gençlik Meclisi Kuruluşu

30 Ocak 2022 tarihinde saat:11:00’de Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda 600 delege ve bir o kadar da misafirin katıldığı 1000’i aşkın coşkulu bir kalabalık ile gençlik meclisi genel kurulu gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra büyükşehir belediyesi daire başkanları da genel kurula katıldı. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve yürütme kurulu üyelerinin yanından kent konseyi bünyesinde bulunan meclis ve çalışma gruplarından da yoğun katılım gerçekleşti. Genel Kurulda gençlik meclisi başkanı ve 34 yürütme kurulu üyesi seçilerek gençlik meclisinin kuruluşu tamamlandı.