Ankara Kent Konseyi bünyesinde bir Eğitim Çalışma Grubu’nun olmasının önemi nedir?

Kent Konseyleri özetle; sürdürebilir bir kalkınma için yerelde ortak akılla hareket etmek, insan onurunu güçlendirecek bir hemşerilik hukuku oluşturmak ve sivil toplumun güçlenmesini aktif yurttaşlıkla desteklemek için var olan yapılardır. İnsanların hoş görüyle katılım sağladıkları, müzakere ettikleri, paylaşımda bulundukları alanlar açabilmektir aslında amaç. Biz de eğitim çalışma grubu olarak, özelde Ankara ilinde, eğitim ile ilgili konuları ele alıp bunlara ister politika önerisi düzeyinde ister somut uygulamalarla iyileştirmeler sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışma grubumuzun amacı; şehrimizin eğitim sorunlarına ve eğitim alanındaki eksikliklerine yönelik yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirmek, bu çözümleri disiplinler arası ve yapıcı bir yaklaşımla ele alarak geniş çevrelerle birlikte ortak çalışmalar yapılmasına katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda ele alındığında Kent Konseyleri, içerisinde faaliyet gösterdikleri kentteki toplumsal akıl ve sosyal ontolojinin oluşturulmasında demokratikleştirici bir rolü içkin olarak bünyesinde barındıran organizasyonlardır. Demokrasi kavramını etimolojik olarak ele aldığımızda; bir bölge veya bu bölgede yaşayan insanlar anlamına gelen “demos” ve yönetmek veya güçlendirmek anlamına gelen “kratos” köklerinden meydana geldiğini görüyoruz. Biraz yorum katarak ele alacak olursak, demokrasi dediğimizde bahse konu olan şey bir bölgede ya da kentte yaşayan insanların kendi yaşama dünyalarını tarihin gereklerine göre değiştirme gücüne sahip olmalarını sağlayacak şartların oluşturulabilmesidir. Bu haliyle demokrasi kaçınılmaz şekilde bir eğitim projesidir. Bu nedenledir ki demokrasi fikrinin tohumlarının atıldığı coğrafyada yetişmiş filozofların günümüze de aktarılmış sözlerinde eğitimsiz toplumlarda demokrasinin olgunlaşmasının imkansızlığı vurgusu söz konusudur. Bu sorun güncelliğini günümüzde de korumaktadır.

Kent Konseylerinin, birbirinin deneyiminden öğrenmek ve işbirliği yaparak yaşadıkları hayatı olumlu yönde değiştirmek için bir araya gelen insanlardan oluşmuş demokratik hayat boyu eğitim ortamları olduğunu da düşünmek gerektiğine inanıyorum bu nedenle. Fakat günün sonunda tüm bu deneyimlerin amaçlanan çıktısı elbette içerisinde bir arada yaşanılan kentin kültürünün ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır ve bunun sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede değerlendirince; okul öncesinden yüksek öğretime, mesleki eğitimden güzel sanatlar eğitimine ve ila ahir hangi yaş grubuna ya da hangi alana dönük olursa olsun ortaya konulan formal, yaygın veya informal eğitim uygulamalarının tümü böylesi bir amacı desteklemek için ele alınması gereken konular arasındadır. Dolayısıyla kentin dününü, bugününü ve yarınını ele almak üzere bir araya gelmiş kurumlara, sivil toplum örgütlerine, eğitimcilere ve eğitim ile ilgilenen herkese ortak alan sağlayabilecek bir Eğitim Çalışma Grubunun varlığının, kent yaşamını, üzerinde uzlaşılmış ve sürdürülebilir bir program olarak şekillendirmekte önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum.

Eğitim Çalışma Grubu neler yaptı? Neler yapabilir?

Eğitim Çalışma Grubu ilk toplantısını 2020 yılının temmuz ayında pandemi koşulları gereği online olarak gerçekleştirerek yola koyuldu ve uzunca bir süre toplantılarını online olarak sürdürmek zorunda kaldı. Bu süreçte grup kendi amaç ve hedeflerini şekillendirmek üzere çalışmalarda bulundu ve bu konularda kendi arşivini oluşturdu. Yanı sıra gönüllü üyelerin çalışmalarıyla ortaya konulan faaliyetler gerçekleştirildi: öğretmenler gününde öğretmenlik mesleğinin saygınlığını hatırlatmak amacıyla ABB Başkanı Sn. Mansur Yavaş’ın da katılımıyla öğretmenler günü mesajı yayınlamak, Ankara’da yaşamış ve eğitim ile ilgili toplumsal değerler üretmiş eğitimcileri anmak ve bıraktıkları eserleri yerlerinde ziyaret etmek, eğitim ile ilgili konuları halka açık şekilde ele almak üzere düzenlenen “Açık Okul” başlıklı seminer dizisini düzenlemek, pandemi sürecinde eğitimin daha iyi sürdürülebilmesi için görüşler oluşturmak ve bunları paylaşmak, bileşenimiz olan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip onlarla yapılabilecek çalışmalar hakkında müzakerede bulunmak gibi. Gelinen son noktada, çalışma grubu ABB’de eğitim ile ilgili faaliyetler yürüten birimler ile de irtibat sağlamış ve bu birimlerle eğitim ile ilgili yapılabilecek çalışmalarda işbirlikleri sağlamak noktasında ilkesel bir uzlaşı sağlanmıştır.

Bundan sonra yapılabilecek çalışmaların içeriğini konu itibariyle tek tek ele almaya kalkarsak bu çok geniş bir liste olacaktır. Çünkü eğitim,hayatımızın her alanında. Fakat deneyimlerimden yola çıkarak yorumladığımda; grubun öncelikle farklı çalışma gruplarıyla da koordine olup eğitim odaklı çalışmalar yapabileceğini ve yerel yönetimlerin eğitim politikalarına destek amaçlı çalışmalarını artırarak sürdürebileceğini, kent ve eğitim ilişkisi, eğitimde fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dair gündemlerini de iyileştirici uygulamalara dönüştürecek süreçler takip edebileceğini düşünüyorum.

Halil Han Aktaş
ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi ve Eğitim Çalışma Grubu eski sözcüsü