İMRAHOR VADİSİNİ DOĞA TABANLI STRATEJİLERLE ELE ALMAK

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşamaya başladığı günümüzde, kentsel alan içerisinde kalmış ekolojik hassasiyete sahip alanların doğa tabanlı çözümlerle korunması ve etrafındaki kentsel yaşamın sürekliliğinin sağlanması çabalarının bir arada yürütülmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Başkent Ankara’da bu anlamda tartışma konusu pek çok alan olmakla birlikte özellikle son yıllarda öne çıkarılan bazı kentsel mega projeler sebebiyle gündeme gelen İmrahor Vadisi’nin önemi, Ankara Kent Konseyini bu konuda çaba göstermeye sevk etmiştir. Konu ile ilgili olarak öncelikle dünyadaki benzer örneklerin incelenebilmesi ve İmrahor Vadisi’ndeki durumun bilimsel açıdan ortaya konulabilmesi için Kent-Lab Derneği ile birlikte bir UNDP’nin GEF-SGP (Küçük Hibeler Programı) programına bir proje sunulmuştur.

Kent-Lab’ın proje yürütücüsü, Ankara Kent Konseyi’nin eş başvuran olduğu ‘Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Örneği’ projesi katılımcı süreçler ile Ankara İmrahor Vadisi’nde iklim değişikliğine uyum sürecinde ekolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak ele alınması ile yerel yönetimlerin doğa tabanlı stratejiler ile desteklenmesi, kentsel ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında, ‘Ankara Doğa Tabanlı Çözümler Mevcut Durum ve Kavramsal Çerçeve Çalıştayları’ düzenlenerek, Ankara’daki ve İmrahor Vadisi’ndeki mekânsal planlama süreçlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, mevzuat, sorunlar, potansiyeller, çözüm önerilerine ait kavramsal çerçevenin ortaya konarak Ankara Kent Konseyi bileşeni olan sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, doğa tabanlı çözümler, mavi-yeşil altyapı, kentsel ekosistem hizmetleri gibi konuyla ilgili bütüncül bir kavramsal çerçeve tanımlanarak Ankara kent tipolojisine ve iklimine benzer özellikteki dünya kentlerinden örnek uygulamalar değerlendirilmiştir. Proje kapsamında birisi çevrimiçi, birisi de hibrit olmak üzere 16 Ekim 2021 ve 8 Ocak 2022 tarihlerinde iki ayrı çalıştay düzenlenmiş, uluslararası, ulusal ve yerel ölçekteki uzmanları ve Ankara Kent Konseyi bileşenlerinin görüş ve önerileri ortaya konmuştur. Projenin raporları yayınlanarak İmrahor Vadisi’ndeki mevcut durum ve tahribatın ortaya konması ve paydaşların üzerinde mutabık kaldıkları yaklaşımların belgelenmesi hedeflenmektedir.